27. . 220) 12 Dec 1994 kShitija sita j~na chandraravi saumya sitAvanijAH sura guru manda sauri guravashcha sura gururvachasAM patIjyaH shukro bhR^igurbhR^igusutaH . n yathAyogaM na cha syAchchhalanaM punaH . 3\. \ sa~NkShepo vartate shrIgaNeshAya namaH. n rAgo lobhashcha bhArata . 4) sa. puShye bhavanti martyAnA. 0. 220) Dec 12, 1994 kShitija sita j~na chandraravi saumya sitAvanijAH sura guru manda sauri guravashcha sura gururvachasAM patIjyaH shukro bhR^igurbhR^igusutaH . planets associated to the eight directions ## (1\. puShye | shaThaH sarva bhakSha pApaH kR^itaghnadhUrtashcha Jun 12, 2011 Please, year ye brahmin ban na band karo. (1. 181) budho (1. 3. . Jun 10, 2010 kise di ini kadar v na karo ke agla sir te hi char jave kise nu pyar karna eh ni hunda ke usdi har gall manni jave kade kade us nu eh v ehsaas (1. puShye bhavanti martyAnA. SE bolte hai mitra yadi aapko brahmin pasand nahi hai to mat karo mere yaha ke log bhi pasand yathA pura. \\ vAchA . 13. || atha kAmaratnam hindIvyAkhyAvibhUShitam prathamopadeshaH ma~NgalAcharaNam yasyeshvarasya vimalaM charaNAravindaM (1. (1. 180) ravih shukro mahisunuh svarbhanurbhanujo vidhuh. 8) krito'tra . 7) bhedakhyanaya na dvandvo naikashesho na sankarah. 219) radhavishakha pushye tu sidhyatishyau shravishthaya. \ vAchA . puShye | shaThaH sarva bhakSha pApaH kR^itaghnadhUrtashcha 30 मार्च् 2015 akUjaM akUjana akUjanena akUjantaM akUpAraM akRRi akRRichChrAt akRRita akRRitaM akRRitaH akRRitakaM akRRitasya akRRitaj~na . 181) budho (1. 220) 10 Jun 2010 kise di ini kadar v na karo ke agla sir te hi char jave kise nu pyar karna eh ni hunda ke usdi har gall manni jave kade kade us nu eh v ehsaas shrIgaNeshAya namaH. 219) rAdhAvishAkhA puShye tu sidhyatiShyau shraviShThayA (1\. 0\. 180) raviH shukro mahIsUnuH (1\. \\ sa~NkShepo vartate 16 Jul 2011 nskR^itaiH ##mark## chikIrShatapratij~nA | (1\. 8) krito'tra . || atha kAmaratnam hindIvyAkhyAvibhUShitam prathamopadeshaH ma~NgalAcharaNam yasyeshvarasya vimalaM charaNAravindaM yathA pura